Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

КРИВОЩОКОВ В’ячеслав Іванович

кандидат технічних наук, доцент кафедри збагачення корисних копалин Державного ВНЗ «Національний гірничий університет»

Кімната: 2/25,

тел.: 47-03-01, 46-99-84Автобіографічні відомості

Народився 23 листопада 1944 року у м. Севастополі. До та після служби в Радянської армії (Група Радянських Військ в Німеччині, 1963 – 1966 рр.) працював у технологічній зміні дробильно-збагачувальної фабрики Балаклавського рудоуправління (м. Севастополь). Колективом цього підприємства у 1968 р. був направлений на навчання до Дніпропетровського гірничого інституту ім. Артема (нині Державний ВНЗ «НГУ»). У 1973 р. закінчив його за фахом «Збагачення корисних копалин». Працює на кафедрі «Збагачення корисних копалин» з 1973 р. й по нині. Закінчив очну аспірантуру (1979 р.) та захистив дисертацію (1983 р.) за названою спеціальністю.                 Cтарший науковий співробітник (1983 р), асистент та доцент (1985 р.) кафедри.

Навчальна робота

Викладає дисципліни:

"Гідравліка", "Гідроаеромеханічні процеси", "Метрологія, стандартизація та якість продукції", "Сертифікація та нормування мінеральної сировини", "Управління якістю продукції".

 

Методичне забезпечення:

1.     Кривощоков В.І., Пілов П.І., Яковенко Я.І. Методичні рекомендації до виконання курсової роботи "Нормування показників якості вугільної продукції шахт і розрізів" з дисципліни "Метрологія, стандартизація та якість продукції" для студентів спеціальності 7.090302 "Збагачення корисних копалин". – РВК, НГАУ, 2000. - 35 с.

2.     Кривощоков В.І., Салова О.В., Яковенко Я.І. Методичні рекомендації до виконання курсової роботи "Нормування показників якості вугільної продукції збагачувальних фабрик" з дисципліни "Метрологія, стандартизація та якість продукції" для студентів спеціальності 7.090302 "Збагачення корисних копалин". – РВК, НГУ, 2002. – 24 с.

3.     Дивись перелік основні наукові публікації.

Сфера наукових інтересів, поточні дослідження:

управління якістю продукції, її стандартизація та сертифікація;

механіка водомінеральних суспензій;

техніка і технологія переробки мінеральної сировини.   

Автор та співавтор понад 160 опублікованих в Україні і за кордоном наукових праць, у т.ч. 3-х монографій, 6-ти навчальних посібників, 32-х патентів. Під його керівництвом підготовлена та захищена 1 кандидатська дисертація, понад 110 дипломних проектів та робіт.

Поточні дослідження: сепараційні  особливості двохфазних середовищ.

Основні наукові публікації:

     1. Практикум по обогащению полезных ископаемых: Учеб. пособие для вузов / Н.Г. Бедрань, А.И. Денисенко, В.И. Кривощеков и др. / Под ред. Н.Г. Бедраня. – М.: Недра, 1991. – 526 с.

       2.  Кривощеков В.И. Стандартизация и качество продукции. Уч. пособие. – Д.: НГА Украины, 2001. – 145 с.

       3.  Малецкий Н.А., Кривощеков В.И. Качество продукции: формирование и управление. Уч. пособие. – Д.: НГА Украины, 2001. – 98 с.

       4.  Кривощеков В.И., Морозов Ю.Д. Менеджмент: теория и практика управления качеством продукции. Монография. – Д.: Наука і освіта, 2004. - 264 с. ISBN 966-7191-93-1.

       5. Кривощоков В.І., Друян В.М. Управління якістю та системи управління. Навч. посібник. - Донецьк: Норд-пресс, 2004. -276 с. ISBN 966-8085-72-8.

       6. Кривощеков В.И., Кравцов В.Н. Практикум по специальным и комбинированным методам обогащения полезных ископаемых. Уч. пособие. – Д.: ЧП ”Лира ЛТД”, 2005. - 134 с. ISBN 966-383-031-Х.

       7. Кривощеков В.И., Морозов Ю.Д. Маркетинговый менеджмент качества продукции. Монография. – Д.: Наука і освіта, 2007. - 252 с. ISBN 966-8736-02-8.

       8. Кривощоков В.І. Управління якістю. Навч. посібник. Друге видання, перероблене та доповнене. – Д.: Наука і освіта, 2008. – 307 с. ISBN 978-966-8736-05-6.

       9. Кривощеков В.И., Мацюк И.Н. Технология переработки буроугольных шламов. Монография. – Д.: Национальный горный университет, 2010. – 140 с. ISBN 978 - 966 - 350 - 200 - 7.

 

       10. Патент 46580 України, МПК 7В04С 3/06. Гідроциклон для класифікації та збагачення корисних копалин / В.І. Кривощоков. – 2005, Бюл. № 2. Опубл. 15.02.2005 // Зміна назви винаходу Гідроциклон для класифікації та збагачення корисних копалин ім. В.І. Кривощокова.

 

11. Кривощеков В.И. О коэффициенте диффузии твердых частиц в турбулентном потоке пульпы // Сб. научн. трудов НГА Украины. – Днепропетровск. – 2000. – № 10. – С. 229-234.

12. Кривощеков В.И. Тонкослойная гидросепарация минеральных зерен // Збагачення корисних копалин: Наук.-техн. зб. – 2000. – Вип. 8(49). – С. 86-90.

13. Кривощеков В.И. Новое формирование потока пульпы в гидросепараторе // Збагачення корисних копалин: Наук.-техн. зб. – 2000. – Вип. 9(50). – С. 33-36.

14. Кривощеков В.И. Обоснование и реализация турбулентно-аэрационной перечистки минеральных зерен в гидроциклоне // Збагачення корисних копалин: Наук.-техн. зб. – 2000. – Вип. 10(51). – С. 62-68.

15. Кривощеков В.И., Яковенко Я.И., Сологуб В.В. Добыча и сухое обогащение угля шахты "Самарская" ГХК "Павлоградуголь" // Збагачення корисних копалин: Наук.-техн. зб. – 2001. – Вип. 11(52). – С. 88-93.

16. Кривощеков В.И., Мацюк И.Н. Интенсификация кондиционирования пульпы и осаждения ее твердой фазы // Збагачення корисних копалин: Наук.-техн. зб. – 2001. – Вип. 12(53). – С. 147-150.

17. Кривощеков В.И., Яковенко Я.И., Сологуб В.В. Повышение качества угольной продукции шахты "Самарская" // Уголь Украины. – 2001. – № 2-3. - С. 51-52.

18. Кривощеков В.И., Мацюк И.Н., Именохоев И.В. Гидроциклонно-ультразвуковое кондиционирование пульпы // Уголь Украины. – 2001. – № 9. – С. 38-39.

19. Кривощеков В.И. Кинетический подход к выводу уравнений движения двухфазной среды в сепарационных аппаратах // Обогащение руд. Санкт-Петербург. – 2001. – № 6. – С. 23-27.

20. V.I. Krivotshekov, T.L. Andrushcenko. The technology of lamellar hydroseparation and processing of its products // Mineral Engineering in Raw Materials Management and Environment Protection. – VII IMPC. – Poland. Cracow. 2001. – Tom 17. – P.135-142.

21. Кривощеков В.И., Андрущенко Т.Л. Технология тонкослойной гидросепарации и переработки ее продуктов // Науковий вісник НГА України. – 2002. – № 2. – С. 92-95.

22. Кривощеков В.И. Обеспечение заданной крупности слива гидроциклона // Збагачення корисних копалин: Наук.-техн. зб. – 2002. – Вип. 13(54). – С. 99-105.

23. Кривощеков В.И. Аэрогидродинамические условия перечистки в гидроциклоне // Збагачення корисних копалин: Наук.-техн. зб. – 2002. – Вип. 14(55). – С. 53-58.

24. Кривощеков В.И. Технологическое преимущество прямоточного гидроциклона // Уголь Украины. – 2002. – № 7. – С. 42-44.

25. Кривощеков В.И. Шлюзовая гидросепарация золотосодержащего минерального сырья // Збагачення корисних копалин: Наук.-техн. зб. – 2002. Вип. 16 (57). – С.42-49.

26. Кривощеков В.И. Переработка угольного шлама: гидросепарация и раздельная флотация // Межвед. сб. науч. тр. “Геотехническая механика”. – Днепропетровск: ИГТМ НАН Украины. – 2003. – Вып. №44. – С.150-155.

27. Кривощеков В.И., Мацюк И.Н. Ресурсосберегающая переработка отходов буроугольных брикетных фабрик // Збагачення корисних копалин: Наук.-техн. зб. – 2003. – Вип. 18 (59). – С.171-176.

28. Кривощеков В.И., Мацюк И.Н. Технологические свойства и утилизация отходов буроугольных брикетных фабрик // Уголь Украины. – 2004. - №10. С.43-47.

29. Кривощеков В.И., Самуся В.И., Хиврич И.Ю. К определению гидродинамических параметров приосевого потока жидкости при гидроциклонировании шахтных вод // Науковий вісник НГУ.–2004. - №7. – С.45-48.

30. Кривощеков В.И.,  Ермак О.А. К определению гидравлического сопротивления пенного потока // Збагачення корисних копалин: Наук.-техн. зб. – 2005. Вип. 22 (63). – С.82-85. (до 45-річчя Придніпровської лабораторії УкрНДІвуглезбагачення).

31. Кривощеков В.И., Ермак О.А. К структуре потока вязкой жидкости в щелевом канале // Збагачення корисних копалин: Наук.-техн. зб. – 2005. Вип. 24 (65). – С.49-54.

32. Кривощеков В.И., Мацюк И.Н. Безреагентная флотосепарация: метод и устройство // Збагачення корисних копалин: Наук.-техн. зб. – 2006. – Вип.25 (66) – 26(67). – С. 84-92.

33. Krivoschekov V., Ermak O., Structure of viscous fluid flow in the slotted channel // Scientific Bulletin of the National Mining University. - 2006. - № 5. - р. 23-25.

34. Кривощеков В.И., Мацюк И.Н. Разработка замкнутого цикла водоснабжения и технологии утилизации отходов брикетных фабрик // Науковий вісник НГУ. 2006. № 11. - С. 58-64.

35. Кривощеков В.И., Мацюк И.Н.Технологический аспект водоснабжения и утилизации отходов буроугольных брикетных фабрик // Уголь Украины. - 2007. - № 6. - С. 43-46.

36. Кривощеков В.И., Ермак О.А. К задаче о течении пленки жидкости в минерализованной пене // Збагачення корисних копалин: Наук.-техн. зб. – 2007. – Вип. 29(70) – 30(71). – С.124-129.

37. Кривощеков В.І., Мацюк І.М. Техніка і технологія утилізації відходів виробництва буровугільних брикетів // Збагачення корисних копалин: Наук.-техн. зб. – 2007. – Вип. 31(72). – С.25-33.

38. Кривощеков В.И., Новиков Л.А. Исследование особенностей потока вязкой среды в щелевом канале // Науковий вісник НГУ, 2008. – № 3. - С. 6-11.

39. Кривощеков В.И. Гидросепарация в асимметричном потоке пульпы: способ и устройство // Збагачення корисних копалин: Наук.-техн. зб. – 2008. –  Вип. 33(74). – С.65-68.

40. Кривощеков В.И., Новиков Л.А. Распределение концентрации твердых частиц суспензии в канале с параллельными и суживающимися стенками // Збагачення корисних копалин: Наук.-техн. зб. – 2008. – Вип. 34(75). – С. 86-96.

41. Кривощеков В.И. Турбулентно-диффузионная модель гидроциклона с перечисткой в его конической части // Збагачення корисних копалин: Наук.-техн. зб. – 2009. –  Вип. 36(77) – 37(78). – С.90-103.

42. Кривощеков В.И. К обзору основных работ по исследованию турбулентных течений жидкой среды // Науковий вісник НГУ. – 2009. – №4. – с. 37-40.

43. Кривощеков В.И. Моделирование гидродинамических процессов гидроциклонирования с перечисткой пристенного слоя пульпы // Науковий вісник НГУ. – 2009. – №9. – С. 39-45.

44. Кривощеков В.И. Результаты асимметричного гидроциклонирования угольного шлама // Збагачення корисних копалин: Наук.-техн. зб. – 2010. –  Вип. 40(81). – С. 80-87.

45. Кривощеков В.И., Новиков Л.А. Взаимодействие со стенками канала твердых частиц потока газовзвеси // Збагачення корисних копалин: Наук.-техн. зб. – 2010. –  Вип. 41(82) – 42(83). – С. 156-163.

46. Кривощеков В.И. К расчету гидродинамических параметров противоточного гидроциклона с перечисткой на базе турбулентно-диффузионной модели // Збагачення корисних копалин: Наук.-техн. зб. – 2010. –  Вип. 43(84). – С. 61-80.

47. Кривощеков В.И., Новиков Л.А. К разработке пневмосепаратора с осевым вводом исходного продукта // Збагачення корисних копалин : Наук. – техн. зб. – 2011. –  Вип. 44(85). – С. 76-82.

48. Кривощеков В.И., Новиков Л.А. Потери давления газопылевого потока в турбулентных зонах пневмосепаратора // Збагачення корисних копалин : Наук. – техн. зб. – 2011. –  Вип. 46(87). – С. 86-93.

49. Кривощеков В.И. К обоснованию структуры потока для послойной перечистки в полупротивоточном гидросепараторе // Збагачення корисних копалин : Наук. – техн. зб. – 2011. –  Вип. 47(88). – С. 83-105.

50. Кривощеков В.И., Новиков Л.А. Определение плотности и потерь давления газопылевого потока в пневмосепараторе // Збагачення корисних копалин : Наук. – техн. зб. – 2012. –  Вип. 48(89). – С. 68-72.

51. Кривощеков В.И. Исследование обтекания цилиндров пространственным потоком вязкой жидкости // Науковий вісник НГУ. – 2012. – №3. – С. 68– 77.

52. Кривощеков В.И. К обоснованию гидродинамики вязкой жидкости вблизи стенки сепарационного устройства / В.И. Кривощеков // Геотехническая механика: Межвед. сб. науч. тр. / Ин–т геотехнической механики НАН Украины им. Н.С. Полякова. – Днепропетровск, 2012. – Вып. 98. – С. 208–216.

53. Кривощеков В.И. Особенности отрыва пограничного слоя вязкой жидкости при обтекании цилиндрического разделительного элемента в полупротивоточном гидросепараторе // Збагачення корисних копалин : Наук. – техн. зб. – 2012. –  Вип. 51(92). – С. 136–143.

 

 

 

 

 

© 2006-2020 Інформація про сайт